Privacy verklaring

Natuurfocus, statutair gevestigd aan Ooievaarstraat 47, 7463 AW Rijssen, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.natuurfocus.nl
Adres: Ooievaarstraat 47, 7463 AW Rijssen
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is de ledenadministrateur van Natuurfocus. Hij is
te bereiken via ledenadministratie@natuurfocus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurfocus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Geboortedatum
– Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via ledenadministratie@natuurfocus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurfocus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ledenadministratie (Voor- en achternaam, adresgegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum,
telefoonnummer en mailadres).
– Verzenden van onze nieuwsbrief (mailadres).
– Bankrekeningnummer voor de automatische incasso van de contributie.
– Toegang tot het besloten ledengedeelte op de website (Voor- en achternaam, mailadres).
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurfocus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
bestuurslid van Natuurfocus) tussen zit. Natuurfocus gebruikt de volgende computerprogramma’sof – systemen: WordPress (ten behoeve van de website) en MS Excel (voor de ledenadministratie)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurfocus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Wij bewaren uw gegevens gedurende uw
lidmaatschap. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd uit de
ledenadministratie en uw account wordt van de website verwijderd.

Delen van persoonsgegevens van derden
Natuurfocus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurfocus gebruikt alleen technische en functioneel cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverweking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Natuurfocus en heeft u recht op
gegevensoverdraagbaarheid. dat betekend dat u ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@natuurfocus.
nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. maak in deze kopie uw pasfoto MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurfocus wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurfocus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministrator.